لیست فایل ها - صفحه 2

روش سنجش (اندازه گیری) کروم شش ظرفیتی به روش دیفنیل کاربازاید

روش سنجش کروم شش ظرفیتی در محلول های آبی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه اقساط وام بانکی، سود، قرض و خرید وسایل

محاسبه مبالغ اقساط، کل مقدار بازپرداخت و انتخاب بهترین شرایط برای دریافت وام بانکی و همچنین انتخاب بهترین گزینه برای خرید وسایل

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار سینتیک الوویچ (مدل خطی - آموزشی)

فایل اکسل فرمول نویسی شده به منظور رسم نمودار الوویچ و محاسبه ی پارامترهای مربوط به آن

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک 2 (مدل خطی - آموزشی)

این فایل حاوی فایلهای اکسل ایزوترمهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین، سینتیکهای درجه اول و دوم کاذب و الوویچ و ترمودینامیک جذب می باشد

قیمت : 240,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش انجام آزمایشات ایزوترم و سینتیک جذب سطحی

در این فایل سه صفحه ای به طور خلاصه روش صحیح انجام آزمایشات سینتیکی و ایزوترمی بیان شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار ایزوترم تمکین بر اساس متغیر غلظت آلاینده (مدل خطی - آموزشی)

با داشتن این فایل می توانید به راحتی و در زمان کمتر از 3 دقیقه تمام پارامترهای ایزوترم تمکین را محاسبه کرده و نمودار آن را در اختیار داشته باشید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار ایزوترم فروندلیچ بر اساس متغیر غلظت (مدل خطی - آموزشی)

با داشتن این فایل می توانید محاسبه پارامترهای ایزوترم فروندلیچ، و رسم نمودار آن را در کمتر از 3 دقیقه انجام دهید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار ایزوترم لانگمویر بر اساس متغیر غلظت (مدل خطی - آموزشی)

با داشت این فایل می توانید محاسبه پارامترهای ایزوترم لانگمویر، رسم نمودار آن و همچنین رسم نمودار RL را در کمتر از 3 دقیقه انجام دهید

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت (مدل خطی - آموزشی)

با داشتن این فایل می توانید به راحتی و در زمان کمتر از 3 دقیقه تمام پارامترهای ایزوترمهای لانگمویر، فروندلچی و تمکین را محاسبه کرده و نمودارهای آنها را در اختیار داشته باشید

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار ایزوترم تمکین بر اساس متغیر دوز جاذب (مدل خطی - آموزشی)

پارامترهای ایزوترم تمکین را به همراه رسم نمودار تنها با جایگزینی داده های خود به دست آوردید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک 1 (مدل خطی - آموزشی)

پکیج زیر حاوی 5 فایل اکسل فرمول نویسی شده جهت محاسبه ی سینتیک درجه اول کاذب، سینتیک درجه دوم کاذب، ایزوترم لانگمویر، ایزوترم فروندلیچ و ترمودینامیک می باشد.

قیمت : 180,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی