فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

محاسبه حجم مایع داخل مخزن استوانه ای افقی

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه حجم مایع درون مخازن افقی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل محاسبه کلر مورد نیاز

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه مقدار کلر مورد نیاز مخزن

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه میزان جریان (دبی) هیپوکلریناتور قطره ای

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه میزان جریان (دبی) هیپوکلریناتور قطره ای برای گندزایی و یا کلرزنی مخازن و جریانات آبی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس غلظت (مدل خطی - غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی ایزوترمهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار سینتیک های درجه اول، درجه دوم و الوویچ (مدل خطی - غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی سینتیکهای درجه اول کاذب، درجه دوم کاذب و الوویچ

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین (مدل خطی و غیر خطی - غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی ایزوتم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت

قیمت : 190,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار سینتیک های درجه اول، درجه دوم و الوویچ (مدل خطی و غیر خطی - غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیکهای درجه اول، درجه دوم کاذب و الوویچ

قیمت : 190,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار سینتیکهای درجه اول، درجه دوم و الوویچ (مدل غیر خطی - غیر آموزشی)

این فایل کمک می کند تا با جایگزین اعداد اولیه، نمودار غیر خطی سینتیکهای درجه اول، درجه دوم و الوویچ را ترسیم نمایید

قیمت : 110,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار ایزترمهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس غلظت (مدل غیر خطی - غیر آموزشی)

رسم نمودار غیر خطی ایزوترمها بر اساس متغیر غلظت، به ساده ترین شکل ممکن، فقط با جایگزینی اعداد

قیمت : 110,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی