فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

محاسبه حجم مایع داخل مخزن استوانه ای افقی

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه حجم مایع درون مخازن افقی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل محاسبه کلر مورد نیاز

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه مقدار کلر مورد نیاز مخزن

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه میزان جریان (دبی) هیپوکلریناتور قطره ای

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه میزان جریان (دبی) هیپوکلریناتور قطره ای برای گندزایی و یا کلرزنی مخازن و جریانات آبی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی ایزوترم ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی ایزوترمهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی سینتیک ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی سینتیکهای درجه اول کاذب، درجه دوم کاذب و الوویچ

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی و غیر خطی ایزوترم ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی ایزوتم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت

قیمت : 135,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیک ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیکهای درجه اول، درجه دوم کاذب و الوویچ

قیمت : 135,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار غیر خطی سینتیکهای جذب سطحی (غیر آموزشی)

این فایل کمک می کند تا با جایگزین اعداد اولیه، نمودار غیر خطی سینتیکهای درجه اول، درجه دوم و الوویچ را ترسیم نمایید

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودار غیر خطی ایزترمهای جذب سطحی (غیر آموزشی)

رسم نمودار غیر خطی ایزوترمها بر اساس متغیر غلظت، به ساده ترین شکل ممکن، فقط با جایگزینی اعداد

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی