فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

اندازه گیری فنل به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری فنل به روش اسپکتروفتومتری بر اساس کتاب استاندارد متد

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری سیانید به روش تیتراسیون (محیط آبی)

روش آزمایش اندازه گیری سیانید بر اساس استاندارد متد، به روش تیتراسیون. توضیح با زبان ساده

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل